Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6)

Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6)

Trang web chúng tôi xin được gửi đến cho các bạn đọc tài liệu Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6) nhằm giúp các bạn nắm rõ được các mô hình nuôi gia cầm, mô hình nuôi gà, mô hình nuôi gà tây tốt nhất và làm giàu từ chăn nuôi hiệu quả nhất.

Xem list bài viết chăn nuôi gà thả vườn và gà tây:

  1. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 1)
  2. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 2)
  3. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 3)
  4. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 4)
  5. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 5)
  6. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6)
  7. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 7)
  8. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 8)
  9. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 9)
  10. Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 10)
Ngày 21/12/2012, t?i x? V?nh Tân, huy?n Tân Uyên, t?nh B?nh Dýõng, công ty TNHH Ba Huân t? ch?c L? khánh thành và ðýa vào ho?t ð?ng Trang tr?i chãn nuôi gà gi?ng và gà ð? tr?ng thýõng ph?m công ngh? cao. Trang tr?i có v?n ð?u tý 178 t? ð?ng ðý?c xây d?ng trên di?n tích 18ha g?m 14 tr?i gà trong ðó 10 tr?i gà ð? tr?ng, 3 tr?i gà h?u b? và 1 tr?i gà gi?ng trang b? h? th?ng thi?t b? chãn nuôi hoàn ch?nh, khép kín theo công ngh? tiên ti?n, t? ð?ng hóa quy tr?nh cung c?p th?c ãn, thu gom th?c ãn th?a, thu tr?ng…góp ph?n nâng cao hi?u qu? ðáp ?ng nhu c?u th?c ph?m ch?t lý?ng cao cho ngý?i tiêu dùng và cam k?t nhi?m v? b?nh ?n giá c?a Công ty. Trong ?nh: Công nhân c?a công ty Ba Huân làm vi?c trong trang tr?i chãn nuôi gà công ngh? cao ?nh: M?nh Linh-TTXVN

Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây

Xem trực tuyến tài liệu Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6)

Gà này cuộc sống công nghiệp ngày càng phổ biến cho hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sự thịnh vượng của hàng ngàn nông dân trong năm qua. Nuôi gà mái không quá khó khăn, nhưng vấn đề là phải hiểu các phương pháp của gà: chọn nguồn nước lại với nhau rapidograph quy mô và biện pháp phòng ngừa được coi là gà được bảo vệ uống rượu? Kỹ thuật chăn nuôi gà với sự giúp đỡ của con gà của chúng tôi bạn sẽ có được một sức khỏe, phát triển để thực hiện chức năng của mình là mong muốn.

Tìm kiếm thêm từ khóa:

Chăn nuôi gà, kỹ thuật chăn nuôi gà, chăn nuôi gà thả vườn, gà tây

Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây (phần 6)
5 (100%) 1 vote